امتیاز بازآموزی برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
1400/03/12

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنگره می رساند میزان امتیاز بازآموزی به شرح زیر می باشد:

به استناد نامه شماره 1400/6/98976 مورخ 1400/03/09 سازمان نظام دامپزشکی حضور در این کنگره دارای 12 امتیاز بازآموزی و ارائه هر مقاله  (تا سقف 2 مقاله) 5 امتیاز بازآموزی برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. در مقطع دکتری و بالاتر خواهد داشت.