اعضای کمیته علمی

دکتر افشین آخوندزاده بستی

دانشگاه تهرانProf.  Michael Kontominas

University of Ioannina, Greeceprof. Javier Mateo oyagüe

University of Leon, SpainDr. Ioannis Karabagis

University of Ioannina, GreeceDr. Diego E Carballo

Chemistry School, Autonomous University of Chihuahua, Chihuahua 31125, Mexicoدکتر علیرضا باهنر

دانشگاه تهراندکتر سعید بکایی

دانشگاه تهراندکتر حسین تاجیک

دانشگاه ارومیهدکتر سید شهرام شکر فروش

دانشگاه شیرازدکتر ابوالفضل کامکار

دانشگاه تهراندکتر مجید امین زارع

دانشگاه علوم پزشکی زنجاندکتر حامد اهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتدکتر سید امیرعلی انوار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتدکتر آراسب دباغ مقدم

دانشگاه علوم پزشکی ارتشدکتر  حسن گندمی نصر آبادی

دانشگاه تهراندکتر علی میثاقی

دانشگاه تهراندکتر نگین نوری

دانشگاه تهراندکتر حسام الدین اکبرین

دانشگاه تهراندکتر محمد رضا پژوهی الموتی

دانشگاه همداندکتر علی خنجری

دانشگاه تهران