شیوه نگارش مقالات

جهت در یافت فایل ورد شیوه نامه نگارش مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید:

نگارش فارسی

دستورالعمل تدوین مقالات

مقالات بايد در قالب  2007 یا  Microsoft Word – 2003 ارسال شود (پسوند .doc یا (.docx.

(عنوان مقاله : فونت B Nazanin - اندازه 14 - پررنگ)

عنوان مقاله باید کوتاه، گویا و بیانگر محتویات مقاله باشد.

نام و نام خانوادگي نويسنده (نویسندگان) (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

نام نویسنده مسئول با ستاره (*) مشخص گردد.

محل کار نویسنده (نویسندگان) (فونت  B Nazanin- اندازه 11)

آدرس پست الكترونيك نويسنده مسئول (فونت Times new Roman - اندازه 11)

کلیه مکاتبات جهت اعمال هر گونه تـغـیـیـر صـرفاً با نویسنده مسئول به عمل خواهد آمد.

چکیده (فونتB Nazanin  - اندازه 12 - پررنگ)

چكيده ارسالی می بایست حاوی زمینه مطالعه، اهداف، روش کار، نتایج و نتیجه گیری نهایی باشد (مقالات مروری از اين چارچوب مستثني هستند). متن چكيده می بایست با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با يک خط و نیم فاصله نگارش گردد. طول چکیده نباید از‌ 300 کلمه تجاوز نمایند.

** چکیده انگلیسی باید در انتهای مقاله قرار گیرد و متن چکیده فارسی و انگلیسی باید منطبق باهم باشد. **

 

واژگان كليدي: حداکثر 5‌ واژه که با کاما (،) از هم جدا و در يك خط  نوشته شود. بهتر است واژه‌های کلیدی انتخابی تا حد امکان متفاوت از واژه های بکار رفته در عنوان مقاله باشند و  عناوین شهر و کشور ها نباشند.

(فونتB Nazanin  - اندازه 12- پررنگ)

 

 

مقدمه (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

متن مقدمه می بایست با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با يک خط فاصله نگارش گردد.

 این بخش ارایه کننده مسئله مورد پژوهش و هدف محقق از کار پژوهشی و یا گزارش آن است. در پایان مقدمه هدف از مطالعه انجام شده اشاره شود. تمام منابع مورد استفاده در متن باید در فهرست متن بـه آن‌هـا اشـاره شود. درصورتی که مقاله ارجاعی توسط یک نفر نوشته شده باشد نام خانوادگی نویسنده به زبان انگلیسی و به شکل Mateo درسال 2020 نگاشته شود. در صورتی که نویسندگان مقاله ارجاعی دو نفر باشند نام هر دو به‌صورت ذکر شده نگارش می شود. مقاله‌های ارجاعی که بیش از دو نویسنده داشته باشند، بدین صورت Mateo و همکاران در سال2020 آورده می شود.

 

مواد و روش کار (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

 

 متن مواد و روش کار می بایست با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با يک خط فاصله نگارش گردد.

روش کار ‌باید به صورتی ارایـه گردد تا انجام مجدد آن توسط پژوهشگران دیگر امکان پذیر باشد بوده و حاوی روش تحقیق، جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي تحقیق و روشهاي تجزيه و تحليل آماری داده ها  باشد.

نتـایـج و بحث  (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

متن نتایج و بحث می بایست با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با يک خط فاصله نگارش گردد.

نتایج حاصله باید به‌ صورت مشخص بیان شود و بدین منظور نویسندگان می‌توانند در صورت نیاز از  جدول، نمودار و یا تصویر استفاده نمایند و در داخل متن به آنها اشاره شود.

جداول: جهت ارائه جداول توجه شود که خطوط جداول حذف نشوند. جداول مقاله باید با فونت فارسی با فونت B Nazanin سایز 12و تنظیمات Right To Left آورده شود. اعداد داخل جداول باید به فارسی باشند. عنوان جداول باید خلاصه و کوتاه ولی کاملاً گویا در بالای جدول ارایه شود.  

نمودارها و تصاویر:  بایستی به‌صورت با کیفیت در داخل مقاله آورده شوند. عنوان تصاویر و نمودارها باید خلاصه و کوتاه ولی کاملاً گویا در پایین تصاویر و نمودار ها آورده شود.

نتیجه گیری نهایی  (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

متن نتیجه گیری نهایی می بایست با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با يک خط فاصله نگارش گردد.

در این بخش نتیجه گیری نهایی محققین آورده شود.

منابع  (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

منابع با فرمت APA  و با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با يک خط فاصله نگارش شود.

مقالات

دباغ مقدم, آراسب, آخوندزاده بستی, کشاورز, کامکار, شریفان, ... & سید ابوالقاسم. (2019). فرمولاسیون و نمونه‌سازی جیره اضطراری با ماندگاری طولانی و ارزیابی ویژگی‌های حسی و میکروبی آن‌. ابن سینا, 21(1), 13-19.‎

Carballo, D. E., Mateo, J., Andrés, S., Giráldez, F. J., Quinto, E. J., Khanjari, A., ... & Caro, I. (2019). Microbial growth and biogenic amine production in a balkan-style fresh sausage during refrigerated storage under a CO2-containing anaerobic atmosphere: effect of the addition of Zataria multiflora essential oil and hops extract. Antibiotics, 8(4), 227.

کتاب

رکنی، ن. (1397). علوم و صنایع گوشت. انتشارات دانشگاه تهران

 

Preedy, V. R. (Ed.). (2015). Essential oils in food preservation, flavor and safety. Academic Press.

 

 

Title of English Abstract
 (Times New Roman size 14-Bold)

 

 

 Author (Authors) (Times New Roman 12 pt bold)

Affiliation (Times New Roman 12 pt)

                                        Corresponding author Email (Times New Roman 11 pt)

 

Abstract (Times New Roman 12 pt bold)

Abstract should be written in Times New Roman 12 pt.

Please provide an abstract of 300 words summarizing the article and containing the major keywords.

The abstract should clearly state, the objective, results, and conclusion of the research.

Keywords: Please provide four to five keywords (Times New Roman 12 pt).