دبیر کمیته علمی

دکتر افشین آخوندزاده بستی

استاد دانشگاه تهران